MÜŞTERİLER VE 3. KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AÇIK RIZA FORMU

Özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması Corvus Shop (www.corvusshop.com) için çok önemlidir. Bu bağlamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve Corvus Shop’a ait retaurantlarda, web sitemizde, mobil uygulamamızda veya başka yollarla iletilen kişisel verilerin korunması ile ilgili haklar ve yükümlülükler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmeniz maksatıyla internet sitemizde yer alan Kişisel Verilere İlişkin Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma metni bulunmaktadır. Bu metinlerde aktarmış olduğumuz hususlara dair kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için açık rızanız kanuni bir şart olup, tamamen özgür iradenize bağlıdır.

Özgür iradeniz doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına açıkça rıza gösterebilmeniz için işbu açık rıza formu düzenlenmiş ve size sunulmuştur. Size sunmuş olduğumuz aydınlatıcı metinleri ve işbu açık rıza formunu inceledikten sonra iradeniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin Corvus Shop tarafından işlenmesini ve aktarılmasını kabul edebilir ya da kabul etmeyebilirsiniz.  

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz:

Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız alışverişlere ait bilgiler, online platformlarımız aracılığı kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla sağlanan, online platformlarımızdaki hareketlerinizden/işlemlerinizden elde edilen tüm veriler.

Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyoruz:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Corvus Shop tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

 • Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, Corvus Shop tarafından kurulan kulüplere üye kaydetmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

Kişisel verilerinizin Corvus Shop tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.corvusshop.com web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

İşlenen Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz:

Kişisel verileriniz kanuni ya da size verdiğimiz hizmete bağlı fiili gereklilikler ve/veya sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, sertifika şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, kuruluşlara yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. ŞİRKETİMİZ, mağaza hizmetleri, web sitesi hizmetleri ve mobil uygulama hizmetleri, bilgi sistemlerinin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın vs. amaçlarla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Yasal Hakları

 

Corvus Shop’a başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak isteminiz halinde ilgili talebinizi, yazılı olarak Corvus Shop’a iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik 3. taraf hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sertifika ve sigorta şirketlerine aktarılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

CORVUS COFFEE

Welcome to CORVUS, an online haven for true coffee lovers.